تعداد کلمات: 500 کلمه
قیمت هر کلمه: 80 تومان
تخفیف: 0 درصد
قابل پرداخت: 40,000 تومان